13th Feb 14th Feb 15th Feb 16th Feb 17th Feb 18th Feb 19th Feb 20th Feb

MORNING
From 9 AM : Hanuman Abhishekam, Alankaram Archana, Sundarakanda Parayanam, Bajana Sankeerthanalu, Discourse

EVENING
From 4 PM : Cultural Activities, Sri Vishnu Sahasranama Parayanam

MORNING
From 9 AM : Uthsava Aramba Sapanamu (Sri Vasudeva Swami Abhishekam, Alankaram,Archana)
From 11 AM : Laskhmi Pooja,Pravarchanam,Mangalasasanam by HH Swamiji

EVENING
From 3 PM : Ganamrutham by Arangi Venkat Rao
From 6 PM : Sri Vishnu Sahasranama Parayanam,Vishwaksena Aradhana,Vynatheya Pathadi Vasam & Cultural Activities

MORNING
From 9 AM : Agni Prathista,Homam,Grauda Pooja From
From 11 AM : Hanumath Vahanaseva, Sri Rama Pooja

EVENING
From  3 PM : Ganamrutham by Parmeshwar (Nethra Student)
From 5 PM : Ganamrutham by Sriman Parthsaradhi Ji
From 7PM :Sesha Vahanaseva

MORNING
From 9 AM : Homam,Parayanam From
From 11 AM : Ādityahṛdayam Samohuka Parayanam, Discourse, Kalpavruksha Vahana Seva & Lakshmi Pooja

EVENING
From 3 PM : Cultural Activities
From 6 PM: Edurukolu Utsavam

MORNING

From 9 AM: Homam, Parayanam
From 11 AM : Vasudeva Swamy Kalyanamahotsavam,Mangalasasanam by HH Swamiji


EVENING

From 3 PM : Cultural Activities
From 6 PM: Garuda Vahana Seva


MORNING

From 9 AM: Homam, Parayanam
From 11 AM : Punar Vriksha Vahana Seva,Sri Vasudeva Sri Krushna Pooja, Discourse


EVENING

From 3 PM : Teppotsavam, Cultural Activities
From 6 PM: Ashwa Vahana Seva,Thirumangai Alwar Dopidi utsavam, Cultural Activities


MORNING

From 9 AM: Radhothsavam, Chakra Theertham
From 11 AM : Hayagriva Pooja , Discourse


EVENING

From 3 PM : Cultural Activities
From 6 PM: Dwadasa Aradhana,Sri Pushpa Yagam,Maha Purnahuthi


MORNING

From 9 AM: Sri Vasudeva Swamy Abhishekam,
From 11 AM : Ramanuja Pooja , Discourse, Mangalasasanam by HH Swamiji


EVENING

From 3 PM : Cultural Activities


Venue: Vasudeva Swamy Temple, Mandasa, Srikakulam Dst, 532242, Andhra Pradesh, India