Vishnu Sahasra Nama Bhashyam of Parasara Bhattar-2019

Vishnu Potham, the best Ship to sail through Samsaara

Kalyanotsavam at Vijaya Kiladri-2019

Ratha Sapthami at Vijaya Kiladri-2019

Mangala Krutthika Deepotsavam Worship the Divine Duo in Agni, the Fire

Mangala Krutthika Deepotsavam at Vijayawada-2018

SRI SITARAMA KALYANAM @ Divya Sak

Sri Sitha Rama Kalyanam at Vijaya Kiladri-2017

HH Swamiji with Smn. Chandrababu Naidu Garu

HH Swamiji with Smn. Chandrababu Naidu Garu-2017

Mandalaabhisheka Mahotsavam @ Vijayakiladri Temple Sitanagaram , Vijayawada

Mandalaabhisheka Mahotsavam  at Vijayawada-2017

4th Day Evening Program Updates – Vijayakiladri

Temples Prsathishtta 4th Day Evening Program Updates – Vijayakiladri-2017

4th Day Morning Program Updates – Vijayakiladri

Temples Prsathishtta 4th Day Morning Program Updates – Vijayakiladri-2017

Temples Prsathishtta 3rd Day Evening Program Updates – Vijaya Kiladri-2017

Day 2 Programs in Vijaya Kiladri

Temples Prsathishtta Day 2 Programs in Vijaya Kiladri-2017

1st Day Evening Program Updates – Vijaya Kiladri

Temples Prsathishtta 1st Day Evening Program Updates – Vijaya Kiladri-2017

TEMPLES PRATHISHTTA ON VIJAYA KILADRI BY HH SWAMIJI

Temples Prsathishtta at Vijaya Kiladri-2017

The Beautiful Lord Walking In Beauty Towards His New Abode

The Beautiful Lord Walking In Beauty Towards His New Abode

Vijaya Kiladri Adornes A Festive Look

Vijaya Kiladri Adornes A Festive Look

Dwara Puja to Temples in Vijaya Kiladri Guntur

Dwara Puja to Temples in Vijaya Kiladri-2016

HH Chinna Jeeyar Swamiji Visited Vijaya Kiladri

HH Chinna Jeeyar Swamiji Visited Vijaya Kiladri-2016

Seven New Unique Temples Coming Up On Vijaya Kiladri Mountain

Seven New Unique Temples Coming Up On Vijaya Kiladri Mountain-2017

Inaugurated the road route of Sri Vijaya kiladri in Sitanagaram 16th Nov 2015

Inaugurated the road route of Sri Vijaya kiladri in Sitanagaram – 2015

Vijaya Dasami Celebrated in Sithanagaram

Vijaya Dasami Celebrated in Sithanagaram-2015

Another Sri Ramanuja Statue on Vijaya Kiladri

Another Sri Ramanuja Statue on Vijaya Kiladri-2015

HH Swamiji Visit to Sri Vijayakeeladri at Sitanagaram-2015

HH Swamiji Visited Vedic University-2015