Santhi Sundaram Program Conclusion – Grand Spectacle!

By |September 24th, 2013|Divya Sa:ke:tham Temple, Divya Sa:ke:tham Temple_News, News|

2013 Sep 24th: Divya Saketham, Sri Ramanagar, AP Santhi Sundaram – HH Sri Ahobila Ramanuja Jeeyar Swamiji’s complete Sundarakanda Parayana each day for a total of [...]