Hanuman Jayanthi Grandly Celebrated at Divya Saketham

By |May 13th, 2015|Divya Sa:ke:tham Temple, Divya Sa:ke:tham Temple_News, News|

Lord Hanuman was born in Vaisakha month, under Purvabhadra star on the tenth day of  Krushna paksha.  In Sundarakanda, Lord Hanuman Himself told Sitha devi [...]