All Are Invited For Divyasaketham 8th Brahmotsavams Celebrations

By |April 20th, 2017|Brahmostavams, Divya Sa:ke:tham Temple, Divya Sa:ke:tham Temple_News, Divya Sa:ke:tham Temple_Upcoming Events, News, Thirunakshatram, Up Coming Events|

Divyasaketha Brahmotsavams Celebrations(04-05-2017 To 10-05-2017) Date  Time   Program 04/05/17 09:00AM Uthsavaramba Snapanam  05:00PM Sri Viswaksenaradhana, Mrutsangrahana, Ankuraropana and Vynateya Pratista 05/05/17 09:00AM Dwajarohanam, Agni [...]