Divyasaketha Brahmotsavams Celebrations(04-05-2017 To 10-05-2017)

Date  Time   Program
04/05/17 09:00AM Uthsavaramba Snapanam
 05:00PM Sri Viswaksenaradhana, Mrutsangrahana, Ankuraropana and Vynateya Pratista
05/05/17 09:00AM Dwajarohanam, Agni pratista, Suryaprabha vahana seva and Lakshmi narayana astotra pooja
06:00PM Devatahvanam, Chandraprabha vahana seva
06/05/17 09:00 AM Gajavahana seva and Sriranganatha astotra pooja
 06:00PM Hanumadhvahana seva, Hamsavahana seva Edurkolu and Kotnalu Danchuta
07/05/17  09:00AM Ponna vahana seva, Srirama astotra pooja and Kalyana Mahotsavam
 06:00PM Kalyana Mahotsavam
08/05/17  09:00AM Thiruchi vahana seva and Bhagvadramanuja astotra pooja
 06:00PM Deepotsavam, Garuda vahana seva
09/05/17  08:30AM Homam,Rathotsavam, Chakrasnanam
 06:00PM Dwadasharadhana, Devatothsanam, Sri pushpayagam, Maha Poornahuti, Dwajavaropanam, Ruthviksammanam
10/05/17  09:00AM Utsavasta snapanam and Alankaram
 06:00PM Sapthavranam and Uthsavapari samapthi

 

 Time Brahmotsavams daily programs From (04-05-2017 To 10-05-2017)
06:30AM Chathustanarchana in yagasala, Dwara Thorana Dwaja Kumbaradhana and Vedadhi Vinnapamulu
11:30AM Nitya Poornahuthi and Prasadagosti
02:00PM Cultural Programs
05:00PM Sri Vishnu Sahasranama Parayana, Havana in yagasala,Pravachanams and vahana seva